Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności to informacje dotyczące przetwarzania
danych osobowych i innych informacji dotyczących użytkowników sklepu i portalu internetowego  dostępnych pod adresem https://www.jestemwformie.com/
oraz www.dagmaramuryjas.pl (dalej jako: Sklep).

W niniejszej polityce prywatności Administrator zamieścił wszystkie informacje,
które osoby, których dane dotyczą, powinny otrzymać zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO).

W niniejszej polityce prywatności Administrator, wykonując obowiązek
z art. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), zamieścił również informację o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

Jednocześnie Administrator oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających ze Sklepu, zgodnie z wymogami RODO. Administrator stosuje także wymagane przepisami prawa Unii Europejskiej środki techniczne
i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych
i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych użytkowników Sklepu jest Dagmara Muryjas prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Dagmara Muryjas Jestem w Formie, adres do doręczeń: Gęsia 35B/4, 20-719 Lublin, NIP: 5632376185, REGON: 386455448 (dalej jako: Administrator).

II. Dane kontaktowe

Z Administratorem można kontaktować się drogą mailową pod adresem: kontakt@jestemwformie.com lub pisemnie na adres: Dagmara Muryjas Jestem w Formie, adres do doręczeń: Gęsia 35B/4, 20-719 Lublin, NIP: 5632376185, REGON: 386455448.

III. Kategorie danych osobowych

1. W celu działania Sklepu Administrator przetwarza informacje dotyczące urządzenia użytkownika, aby tym samym zapewnić poprawności działania usług.

2. Administrator, w związku z korzystaniem ze Sklepu, może przetwarzać następujące informacje:

• adres IP komputera,

• adres URL żądania,

• dane dotyczące sesji,

• dane przeglądarki internetowej,

• dane dotyczące urządzenia,

• ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach,

• typ przeglądarki,

• język przeglądarki,

• podpis przeglądarki,

• data i godzina korzystania ze Sklepu,

• rozdzielczość ekranu,

• typ i wersja systemu operacyjnego,

• informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach,

• inne dane dotyczące aktywności w Sklepie oraz jego poszczególnych podstronach,

Wyżej wymienione informacje nie zawierają danych dotyczących tożsamości użytkowników, jednak w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić one dane osobowe.

3. Administrator w związku ze złożeniem zamówienia w Sklepie przetwarza: adres e-mail, imię i nazwisko, adres, telefon, a w przypadku przedsiębiorców również NIP oraz firmę.

4. Administrator w związku ze złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Sklepu lub załączonego do Regulaminu przetwarza: adres e-mail, imię i nazwisko, adres, telefon, NIP. Administrator w związku z powyższym może również przetwarzać numer rachunku bankowego jeżeli jest to konieczne. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w innej formie Administrator przetwarza dane zawarte w tym odstąpieniu, jednakże Administrator zwraca się z prośbą o niepodawanie w tego typu oświadczeniu innych aniżeli wymienione powyżej dane. W przypadku żądania zwrotu zapłaconej ceny na rachunek bankowy, Administrator może przetwarzać również numer rachunku bankowego,
który w połączeniu z imieniem i nazwiskiem stanowi dane osobowe. 

5.  Administrator w związku ze złożeniem reklamacji za pośrednictwem formularza załączonego do Regulaminu przetwarza: adres e-mail, imię i nazwisko, adres, telefon, NIP. Administrator w związku z powyższym może również przetwarzać numer rachunku bankowego jeżeli jest to konieczne. W przypadku reklamacji złożonej w innej formie Administrator przetwarza dane zawarte w tej reklamacji, jednakże Administrator zwraca się z prośbą o niepodawanie w tego typu reklamacji innych aniżeli wymienione powyżej dane. W przypadku żądania zwrotu zapłaconej ceny lub jej części na rachunek bankowy, Administrator może przetwarzać również numer rachunku bankowego, który
w połączeniu z imieniem i nazwiskiem stanowi dane osobowe. 

6. Administrator w związku ze złożeniem reklamacji dotyczącej usług świadczonych drogą elektroniczną przetwarza dane zawarte w tej reklamacji. 

7. Administrator w związku z wypełnieniem formularza kontaktowego dostępnego na stronie przetwarza: adres e-mail, imię i nazwisko oraz ewentualnie inne dane podane w formularzu. 

8. Administrator w związku z prowadzeniem Newslettera przetwarza: adres e-mail oraz imię. 

9. Administrator w związku z dodaniem opinii za pośrednictwem formularza dostępnego w Sklepie przetwarza adres e-mail oraz inne dane podane w formularzu.

10. W pozostałym zakresie Administrator przetwarza dane niezbędne do realizacji danego celu.

11. Administrator prosi o niepodawanie za pośrednictwem Sklepu oraz poczty elektronicznej informacji lub w innej formie danych ze szczególnych kategorii danych osobowych tj. informacji o rasie czy pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, informacji dotyczących zdrowia fizycznego lub psychicznego, danych genetycznych, danych biometrycznych, informacji o życiu seksualnym czy orientacji seksualnej
oraz przeszłości kryminalnej. W przypadku podania wyżej wymienionych informacji, będzie to oznaczać wyraźną zgodę na ich przetwarzanie.

IV. Pilki cookies (ciasteczka)

1. Sklep używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala.

2. Pliki cookies stanową dane informatyczne, w szczególności piliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie przechowywanych plików cookies, a także automatyczne ich blokowanie. Szczegółowe informacje w tym zakresie pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej

V. Osadzone treści z innych witryn

1. W Sklepie mogą zawierać się osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły, formularze itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

2. Witryny mogą zbierać informacje o użytkowniku, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie interakcji z osadzonym materiałem jeśli użytkownik posiada konto i jest zalogowany w tamtej witrynie.

VI. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

1. Dane podane w związku ze złożeniem zamówienia w Sklepie tj. adres e-mail, imię
i nazwisko, adres, telefon, a w przypadku przedsiębiorców również NIP oraz firma, zbierane i przetwarzane są w celu wykonania Umowy licencyjnej oraz umowy
o świadczenie usług drogą elektroniczną, a ich przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą. Powyższe dane
są gromadzone również w celach dowodowych oraz w celu ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

2. Dane podane w związku ze złożeniem reklamacji tj. adres e-mail, imię
i nazwisko, adres, telefon, NIP, oraz ewentualnie numer rachunku bankowego i inne dane podane w związku z tą reklamacją, bez względu na to w jaki sposób i w jakiej formie została złożona ta reklamacja, przetwarzane są w celu przyjęcia i rozpatrzenia tej reklamacji, a także przekazania Państwu informacji związanych z rozpatrywaniem reklamacji, a ich przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. jako niezbędne do wykonania umowy, art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. w związku
z wykonaniem obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego
z przepisów rozdziałów 5A i 5B ustawy z dnia 30 maja 2014 roku – o prawach konsumenta dotyczących odpowiedzialności przedsiębiorcy za brak zgodności towaru
z umową. Powyższe dane mogą być również gromadzone w celach dowodowych oraz
w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń jakie może podnosić Administrator
lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

3. Dane podane w związku ze złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa tj. adres e-mail, imię i nazwisko, adres, telefon, NIP, oraz ewentualnie numer rachunku bankowego i inne dane podane w związku ze złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, bez względu na to w jaki sposób i w jakiej formie zostało złożone wyżej wymienione oświadczenie, przetwarzane są w celu przyjęcia i rozpatrzenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a także przekazania Państwu informacji
i wykonania czynności związanych ze zwrotem zakupionej rzeczy oraz zapłaconej ceny,
a ich przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c dalej: RODO tj. w związku z wykonaniem obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego
z przepisów rozdziału IV ustawy z dnia 30 maja 2014 roku – o prawach konsumenta dotyczących prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Powyższe dane mogą być również gromadzone w celach dowodowych oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

4. Dane podane w związku ze złożeniem reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną przetwarzane są w celu przyjęcia i rozpatrzenia tej reklamacji, a także przekazania Państwu informacji związanych z rozpatrywaniem reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną, a ich przetwarzanie odbywa się na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. w związku z wykonaniem obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów art. 7a ustawy z dnia 30 maja 2014 roku
– o prawach konsumenta. Powyższe dane mogą być również gromadzone w celach dowodowych oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora
tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

5. Dane podane w związku z zapisaniem się do Newslettera będą przetwarzane w celu realizacji usługi dostarczania Newslettera poprzez wysyłanie na wskazany adres mailowy informacji handlowej. Podstawą przetwarzania danych osobowych podanych w związku zapisem do Newslettera jest zgoda osoby, której dane dotyczą tj. art. 6 ust. 1 pkt. a RODO, a także wykonanie umowy, w tym przypadku umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

6. Dane podane w związku z dodaniem opinii w Sklepie będą przetwarzane w celu świadczenia usług elektronicznych w postaci możliwości dodawania opinii za pośrednictwem powyższego formularza, a także w celu umieszczenia tychże opinii
w Sklepie. Podstawą przetwarzania danych osobowych podanych w związku dodaniem opinii jest zatem zgoda osoby, której dane dotyczą tj. art. 6 ust. 1 pkt. a RODO, a także wykonanie umowy, w tym przypadku umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

7. Dane podane w związku z wypełnieniem formularza kontaktowego na stronie będą przetwarzane w celu obsługi przesłanego formularza, przede wszystkim w celu udzielenia przez Administratora odpowiedzi na przesłane w formularzu treści, w tym poprzez wysyłanie na wskazany adres mailowy informacji handlowej. Podstawą przetwarzania danych osobowych podanych w związku z powyższym jest zgoda osoby, której dane dotyczą tj. art. 6 ust. 1 pkt. a RODO, a także wykonanie umowy, w tym przypadku umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

8. Informacje zawarte w plikach cookies (ciasteczkach) lub innych podobnych technologiach, o ile stanowią dane osobowe, przetwarzane są w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym udostępniania treści na stronie Sklepu, rejestracji
i prowadzenia Konta klienta, składania Zamówień, udostępniania formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, w związku
z wyrażeniem zgody na stosowanie określonych plików cookies (ciasteczek) lub innych podobnych technologii poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – prawo telekomunikacyjne. Podstawą przetwarzania tych danych osobowych jest zatem zgoda osoby, której dane dotyczą tj. art. 6 ust. 1 pkt. a RODO, a także wykonanie umowy, w tym przypadku umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Powyższe dane mogą być również gromadzone w celach dowodowych oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora, a także w celu ulepszenia Sklepu tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

9. Adres IP komputera, adres URL żądania, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, w tym typ przeglądarki oraz język przeglądarki, dane dotyczące urządzenia, w tym rozdzielczość ekranu oraz typ i język systemu operacyjnego, dane dotyczące aktywności w Sklepie, w tym ilość czasu spędzonego poszczególnych podstronach
oraz data i godzina korzystania ze Sklepu, podpis przeglądarki użytkownika odwiedzającego stronę i inne dane dotyczące aktywności w Sklepie, o ile stanowią dane osobowe, przetwarzane są w celu świadczenia usług drogą elektroniczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. w celu wykonania umowy, w tym przypadku umowy
o świadczenie usług drogą elektroniczną, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą. Powyższe dane mogą być również gromadzone w celach dowodowych oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora a także w celu ulepszenia Sklepu tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

VII. Udostępnianie danych

1. Podane przez Państwa dane przetwarzane będą przez Administratora i mogą być przekazywane podmiotom, którym Administrator powierza do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów, oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. W szczególności Administrator może przekazywać dane producentom, dystrybutorom, dostawcom, importerom lub innym podmiotom, od których Administrator nabywa oferowane w Sklepie Produkty
lub Produkty cyfrowe (zwani dalej zbiorczo: dystrybutorami), osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej związanym z Administratorem umową o pracę, umowami cywilnoprawnymi, a także przedsiębiorcom świadczącym na jego rzecz usługi
w zakresie tłumaczeń, prawnicze, księgowe, bankowe, pocztowe, kurierskie, hostingowe (w tym poczty elektronicznej), płatnicze oraz świadczącym usługi na Państwa rzecz za zleceniem Administratora tj. na podstawie zawartych z Administratorem umów cywilnoprawnych.

Administrator, za wyjątkiem pracowników i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej związanych z nim umowami cywilnoprawnymi, może, w szczególności, przekazywać dane następującym odbiorcom będącym przedsiębiorcami:

  1. Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, KRS 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437 (operator płatności),
  2. MailerLite Limited, spółka zarejestrowana w Irlandii pod adresem Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Irlandia (system do e-mail marketingu)
  3. Kompleksowa obsługa firm Sp. z o. o., ul. Konopnicka 6/2, 20-022 Lublin, KRS  0000283650, NIP  7123064923, REGON 060238976 (biuro rachunkowe)
  4. ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, KRS 0000005459, REGON 271514909, NIP 6340135475 
  5. zenbox sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 7, 42-200 Częstochowa, KRS 0000414281, NIP 9492191021, REGON 242888558 (hosting stron www)

2. Państwa dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

2. Państwa dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

VIII. Okres przechowywania danych osobowych

 1. Dane użytkowników przechowywane są przez następujący okres:

a) dane związane z realizacją zamówień tj. adres e-mail, imię i nazwisko, adres, telefon,
a w przypadku przedsiębiorców również NIP oraz firma – przez 5 lat od zakończenia roku, w którym dokonano sprzedaży lub udzielono licencji,

b) dane podane w związku z zapisami do Newslettera tj. adres e-mail, imię – do czasu cofnięcia zgody.

c) w pozostałym zakresie dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. 

d) pomijając wyżej wskazane okresy, jeżeli przetwarzanie danych osobowych wymuszone jest powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, okres przechowywania jest
nie krótszy aniżeli określony tymi przepisami,

e) pomijając wyżej wskazane okresy, jeżeli powyższe dane potrzebne są w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres niezbędny do realizacji tego celu.

2. Wszelkie powyższe dane zostaną usunięte przez Administratora wcześniej aniżeli
w terminach wskazanych powyżej, za wyjątkiem sytuacji gdy obowiązek przechowywania określonych danych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jeżeli dalsze przetwarzanie tychże danych byłoby bezcelowe tj. odpadł cel dla którego były przechowywane, co stanowi realizację przepisu art. 5 ust. 1 e) RODO.

IX. Uprawienia użytkowników

Podanie danych w postaci adresu e-mail, imienia i nazwiska, adresu oraz telefonu jest warunkiem zawarcia Umowy licencyjnej. 

Podanie danych w pozostałym zakresie jest dobrowolne jednak niezbędne do wypełnienia celu dla którego są zbierane. 

 X. Uprawienia użytkowników

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

1) dostępu – uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach
ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);

2) do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie Administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);

3) do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych,
które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);

4) do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli Administrator
nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);

5) do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia
się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

c) administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

6) do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);

7) do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO);

8) do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie,
ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

1) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;

3) telefonicznie: (22) 531 03 00.

XI. Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną

Administrator Sklepu, wykonując obowiązek z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Niniejsza informacja dotyczy zagrożeń, które mogą wystąpić jedynie potencjalnie.

Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą m.in.:

 • złośliwe oprogramowanie (ang. Malware) – aplikacje lub skrypty mające przestępcze, szkodliwe lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany;
 • programy szpiegujące (ang. Spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je – zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody
  – autorowi programu;
 • spam – niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorów, często zawierające treści o charakterze reklamowym;
 • wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. Phishing);
 • włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem narzędzi hackerskich;
 • kryptoanaliza – możliwość odnalezienia słabości systemu kryptograficznego w celu umożliwienia jego złamania lub obejścia.

Użytkownik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer
i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do sieci Internet,
w program antywirusowy i zaporę sieciową (firewall). Program taki powinien być stale aktualizowany.

Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez użytkowników
z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także:

– włączona zapora sieciowa (ang. firewall),
– aktualizacja wszelkiego oprogramowania,
– nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia,
– czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji,
– wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia,
– regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware,
– szyfrowanie transmisji danych,
– instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom),
– używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.

XII. Zmiany polityki prywatności

Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji  dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich. O wszelkich zmianach polityki prywatności zostaną Państwo poinformowani na stronie Sklepu.

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 6 stycznia 2023 roku.