Regulamin Sklepu 

*dalej jako: Regulamin

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio: 

 1. Sklep/Sklep internetowy – sklep i portal internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem https://www.jestemwformie.com/ oraz www.dagmaramuryjas.pl;
 2. Sprzedawca – Dagmarę Muryjas prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą:
  Dagmara Muryjas Jestem w Formie, adres do doręczeń: Gęsia 35B/4, 20-719 Lublin, NIP: 5632376185, REGON: 386455448;
 3. Klient osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu, w tym przede wszystkim nabywająca Produkty lub Produkty cyfrowe za pośrednictwem Sklepu;
 4. Konsument – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, nabywająca Produkty lub Produkty cyfrowe
  w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą
  lub zawodową;
 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, nabywająca Produkty lub Produkty cyfrowe
  w Sklepie w ramach wykonywanej działalności gospodarczej lub zawodowej
  za wyjątkiem Przedsiębiorcy-Konsumenta;
 6. Przedsiębiorca-Konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności
  z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 7. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku
  o dniach ustawowo wolnych od pracy;
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, składane z wykorzystaniem funkcjonalności Sklepu, zawierające informacje niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy licencyjnej;
 9. Produkt cyfrowy – treść cyfrowa w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta tj. dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, dostępna w Sklepie, przeznaczona do zawarcia Umowy licencyjnej
  z wykorzystaniem funkcjonalności Sklepu; 
 10. E-book – dostępny w Sklepie oraz przeznaczony do zawarcia umowy licencyjnej
  z wykorzystaniem funkcjonalności Sklepu Produkt cyfrowy stanowiący utwór
  w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku – o prawie autorskim i prawach pokrewnych w postaci publikacji elektronicznej zawierającej tekst lub obraz
  lub obraz i tekst oraz ewentualnie dodatkowo inne elementy wskazane w opisie tego Produktu cyfrowego. W razie wątpliwości E-bookiem jest każdy Produkt cyfrowy dostępny w Sklepie oznaczony jako E-book i/lub ebook i/lub książka elektroniczna
  i/lub publikacja elektroniczna i/lub e-książka. 

14(1). Audiobook – dostępny w Sklepie oraz przeznaczony do zawarcia Umowy licencyjnej z wykorzystaniem funkcjonalności Sklepu Produkt cyfrowy stanowiący utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku – o prawie autorskim
i prawach pokrewnych w postaci nagrania dźwiękowego zawierającego odczytany przez autora tekst publikacji książkowej lub E-booka. W razie wątpliwości Audiobookiem jest każdy Produkt cyfrowy dostępny w Sklepie oznaczony jako Audiobook i/lub audiobook i/lub książka mówiona i/lub audioksiążka i/lub książka do słuchania i/lub książka czytana.

 1. Koszyk – usługa udostępniana przez Sprzedawcę w Sklepie, w ramach
  której widoczne są Produkty i Produkty cyfrowe dodane przez Klienta do Zamówienia, umożliwiająca złożenie i zmianę Zamówienia, a także wyświetlanie aktualnej wartości Zamówienia,
 2. Prawo autorskie – ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku – o prawie autorskim
  i prawach pokrewnych.
 3. Umowa licencyjna – umowa licencyjna w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku – prawo autorskie, której warunki określa Regulamin; 
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);
 5. Operator płatności – rozumie się przez to podmiot świadczący usługi płatnicze
  w ramach Sklepu na rzecz jego Klientów. Operatorem płatności jest dostawca płatności Operatorem płatności jest dostawca płatności Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437. 

II. Postanowienia ogólne

 1. Sklep dostępny pod adresem https://www.jestemwformie.com/
  oraz www.dagmaramuryjas.pl prowadzony jest przez Dagmarę Muryjas prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Dagmara Muryjas Jestem
  w Formie, adres do doręczeń:
  Gęsia 35B/4, 20-719 Lublin, NIP: 5632376185, REGON: 386455448;
 2. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów oraz Sprzedawcy. 
 3. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny
  w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny. 
 4. W celu zawarcia umowy ze Sprzedawcą Klient może przed złożeniem zamówienia skorzystać z prawa do negocjacji warunków umowy. W przypadku rezygnacji przez Klienta z możliwości negocjacji niniejszy Regulamin stanowi treść zawartej pomiędzy stronami umowy. 
 5. Dostęp do Regulaminu Klient może uzyskać w każdym czasie pod adresem: https://www.jestemwformie.com/regulamin-sklepu/, a także poprzez zapisanie
  go w dowolnym formacie na wybranym przez siebie nośniku.
 6. Jeżeli nie zostało to wyraźnie wskazane w informacji handlowej,  Produkty cyfrowe oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych
  i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na polski rynek. Informacja ta jest równoznaczna z zobowiązaniem Sprzedawcy do dostarczenia Klientowi Produktów bez wad. 
 7. Regulamin stanowi integralną część wszystkich umów zawieranych przez Sprzedawcę, w tym również umów zawieranych w drodze Zamówienia złożonego drogą mailową lub telefoniczną. 
 8. Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Klienta powoduje ponoszenie przez Klienta kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Klienta
  z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość. Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim. 
 9. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy, między innymi, poprzez: a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, b) mediację, c) zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, d) zwrócenie się do Federacji Konsumentów, e) skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr (Platforma ODR), f) zwrócenie się do powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów. 
 10. W nawiązaniu do powyższego, działając na podstawie art. 14 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 roku
  – w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE informujemy, że pod wskazanym powyżej adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Komisja Europejska udostępniła platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami
  i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platformę ODR).

III. Zamówienia

 1. Sposobem złożenia Zamówienia jest złożenie Zamówienia za pośrednictwem formularza Zamówienia. 
 2. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien dodać do Koszyka Produkt cyfrowy, który zamierza kupić. Dodanie Produktu cyfrowego do Koszyka nie jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia. Produkty cyfrowe mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z Koszyka.
 3. Klient po ostatecznym dodaniu Produktu/ów cyfrowego/ych do Koszyka zostaje przekierowany do formularza służącego do składania Zamówień celem podania adresu, danych płatnika (dane te uzupełnione zostaną automatycznie jeżeli Zarejestrowany Klient podał już te dane), sposobu dostawy oraz metody płatności. Następnie Klient zostaje przekierowany do podsumowania Zamówienia. Złożenie Zamówienia zostaje dokonane poprzez wybranie przycisku „Kupuję i płacę”.
 4. Warunkiem złożenia Zamówienia jest zapoznanie się z Regulaminem
  i zaakceptowanie go, co Klient potwierdza przed złożeniem Zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu Zamówienia. 
 5. Naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę” oznacza złożenie przez Klienta Zamówienia z obowiązkiem zapłaty. Naciśnięcie przycisku Kupuję i płacę jest równoznaczne
  z zawarciem pomiędzy stronami Umowy licencyjnej, na zasadach określonych
  w Regulaminie. 
 6. Informacja o całkowitej wartości Zamówienia, która obejmuje cenę Produktu
  lub Produktu cyfrowego oraz koszty jej dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym przed bezpośrednim zatwierdzeniem i złożeniem przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia Produktu cyfrowego. 

IV. Płatność i cena

 1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za Produkt cyfrowy tytułem złożonego Zamówienia w następujący sposób:  a) płatność online lub BLIK za pośrednictwem wybranego Operatora płatności, b) wpłatą lub przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 2. Klient obowiązany jest do dokonania płatności za zakupiony Produkt cyfrowy
  w terminie maksymalnie 2 dni od momentu zawarcia Umowy licencyjnej. 
 3. Ceny podane na stronie Sklepu są cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich. Cena Produktu cyfrowego przed dodaniem do Koszyka nie zawiera koszów przesyłki. 

VI. Dostawa

 1. Dostawa, w przypadku Produktów cyfrowych, następuje na adres mailowy wskazany przez Klienta w Zamówieniu. Dostawy Produktów cyfrowych odbywają się we wszystkie dni. 
 2. Z chwilą wydania Produktu cyfrowego na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą lub treścią cyfrową oraz niebezpieczeństwo jej przypadkowej utraty, uszkodzenia lub usunięcia. W przypadku Produktów cyfrowych za wydanie, zarówno w odniesieniu do Konsumenta jak i Przedsiębiorcy-Konsumenta oraz Przedsiębiorcy, uważa się nadanie przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) Produktu cyfrowego na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przez Klienta
  w formularzu Zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie adresu lub adresu e-mail przez Klienta.
 3. W przypadku Zamówień złożonych przez osoby niebędące Konsumentami
  lub Przedsiębiorcami-Konsumentami, jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia
  z tego powodu, że zamówiony Produkt cyfrowy nie jest dostępny, w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy licencyjnej jest uprawniony do odstąpienia od niej. 

VII. Termin realizacji Zamówienia

Jeżeli w opisie Produktu cyfrowego nie zawarto innej informacji termin dostawy Produktu cyfrowego na wskazany przez Klienta adres wynosi maksymalnie 30 dni od daty złożenia Zamówienia, pod warunkiem, że między stronami zawarta została Umowa licencyjna. 

VIII. Odstąpienie od umowy/Zwroty

 1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem,
  który za pośrednictwem Sklepu zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Sprzedawca informuje jednak, że zgodnie z art. 34 ust. 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku – o prawach konsumenta Klient będący Konsument lub Przedsiębiorcą-Konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że Sprzedawca nie poinformował go o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami z art. 12 ust. 1 pkt 9 wskazanej powyższej ustawy.
 2. Jednocześnie Sprzedawca informuje, w nawiązaniu do powyższego, że zgodnie z art. 27 ust. 2 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku – o prawach konsumenta jeżeli konsument zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki, termin do odstąpienia od umowy wynosi 30 dni.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi
  lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi w przypadkach, o których mowa w art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku – o prawach konsumenta.

W związku z powyższym pomocniczo Sprzedawca wskazuje treść art. 38 Ustawy
 z dnia 30 maja 2014 roku – o prawach konsumenta w brzmieniu z dnia ostatniej aktualizacji Regulaminu, jednakże zaznacza, że przepis ten może ulec zmianie
i wymaga każdorazowej weryfikacji przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta 

Art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku – o prawach konsumenta:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął
to do wiadomości; 

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu
lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; 

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy
o prenumeratę; 

11) zawartej w drodze aukcji publicznej; 

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 

13) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1; 

 1. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument lub Przedsiębiorcą-Konsumentem objął Produkt cyfrowy (o ile
  w przypadku takiego Produktu cyfrowego przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy) w posiadanie lub w którym wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Produktu cyfrowego (o ile w przypadku takiego Produktu cyfrowego przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy),
  a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów cyfrowych, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach termin ten biegnie od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu cyfrowego (o ile w przypadku takiego Produktu cyfrowego przysługuje prawo do odstąpienia od umowy), natomiast
  w przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów cyfrowych przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego Produktu cyfrowego (o ile w przypadku takiego Produktu cyfrowego przysługuje prawo do odstąpienia od umowy). W innych przypadkach niż wyżej omówione bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy licencyjnej wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji
  o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia np. elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@jestemwformie.com
  lub pisemnie na adres Sprzedawcy tj. Dagmara Muryjas Jestem w formie, ul. Gęsia 35B/4, 20-719 Lublin. 
 3. Wykonując prawo do odstąpienia od umowy, Klient może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy zamieszczonego na stronie Sklepu pod adresem: https://www.jestemwformie.com/regulamin-sklepu/ lub też formularza stanowiącego załącznik do Regulaminu, jednakże nie jest to obowiązkowe.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca złożył oświadczenie o odstąpieniu
  od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 5. Jeżeli w stosunku do Produktu cyfrowego Klientowi przysługuje prawo
  do odstąpienia od umowy ma on obowiązek we własnym zakresie i na własny koszt
  w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy usunąć ten Produkt ze wszelkich nośników, a także zniszczyć wszelkie jego druki i kopie tak by przywrócić stan sprzed zawarcia umowy. Dodatkowo w powyższym przypadku Klient jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tego Produktu cyfrowego i udostępniania ich osobom trzecim.
 6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania skutecznego oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. W celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że Sprzedawca nie jest jednak zobowiązany do zwrotu kosztów zwrotu (odesłania) Produktu cyfrowego do Sprzedawcy przez Klienta. 
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy wskazał inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
 8. W przypadku odstąpienia od umowy Klient ponosi odpowiedzialność
  za zmniejszenie wartości Produktu cyfrowego (o ile w przypadku takiego Produktu cyfrowego przysługuje prawo do odstąpienia od umowy) będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu cyfrowego.

IX. E-booki

 1. Niniejszy punkt dotyczy E-booków zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym punkcie mają zastosowanie pozostałe postanowienia Regulaminu.
 3. Szczegółowe informacje o E-bookach oraz niezbędne instrukcje ponad postanowienia niniejszego punktu Regulaminu znajdują się na stronie Sklepu
  w opisie konkretnego E-booka. 
 4. Zakupione e-booki zostają udostępnione Klientowi do pobrania za pośrednictwem poczty elektronicznej tj. w wiadomości mailowej skierowanej na adres wskazany przez Klienta w formularzu zakupu. Sprzedawca informuje jednocześnie, że do pobrania E-booka koniecznym jest posiadanie poczty elektronicznej (e-mail) umożliwiającej odbieranie wiadomości e-mail zawierających załącznik lub załączniki w postaci plików. 
 5. E-booki dostępne są w formacie Portable Document Format (PDF). W przypadku udostępnienia E-booka w innej formie Sprzedawca informuje o tym w opisie Produktu cyfrowego. Sprzedawca informuje jednocześnie, że do korzystania
  z E-booków koniecznym jest posiadanie oprogramowania umożlwiającego prawidłowe otwieranie plików w formacie PDF. 
 6. E-booki, zgodnie z Regulaminem, wysyłane są na adres mailowy Klienta, stąd też koniecznym jest posiadanie przez Klienta skrzynki mailowej umożliwiającej odbieranie i pobieranie załączników w formacie w jakim dostępny jest dany E-book. 
 7. E-booki mogą być zabezpieczone w sposób trwały znakiem wodnym (Watermark). Zabezpieczenie znakiem wodnym dotyczy zarówno warstwy wizualnej (widoczna informacja o właścicielu pliku), jak i warstwy technicznej (unikalny identyfikator transakcji zaszyty w pliku w sposób niewidoczny dla Klienta). 

X. Audiobooki

  1. Niniejszy punkt dotyczy Audiobooków zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie. 
  2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym punkcie mają zastosowanie pozostałe postanowienia Regulaminu.
  3. Szczegółowe informacje o Audiobookach oraz niezbędne instrukcje ponad postanowienia niniejszego punktu Regulaminu znajdują się na stronie Sklepu
   w opisie konkretnego Audiobooka. 
  4. Zakupione audiobooki zostają udostępnione Klientowi do pobrania za pośrednictwem poczty elektronicznej tj. w wiadomości mailowej skierowanej na adres wskazany przez Klienta w formularzu zakupu. Sprzedawca informuje jednocześnie, że do pobrania Audiobooka koniecznym jest posiadanie poczty elektronicznej (e-mail) umożliwiającej odbieranie wiadomości e-mail zawierających załącznik lub załączniki w postaci plików. 
  5. Audiobooki dostępne są w formacie MP3. W przypadku udostępnienia Audiobooka w innej formie Sprzedawca informuje o tym w opisie Produktu cyfrowego. Sprzedawca informuje jednocześnie, że do korzystania
   z Audiobooków koniecznym jest posiadanie oprogramowania umożlwiającego prawidłowe otwieranie plików w formacie MP3 lub innym formacie wskazanym
   w opisie Produktu cyfrowego. Audiobooki mogą być zabezpieczone w sposób trwały znakiem wodnym (Watermark). Zabezpieczenie znakiem wodnym dotyczy zarówno warstwy audiowizualnej (widoczna lub słyszalna informacja o właścicielu pliku), jak i warstwy technicznej (unikalny identyfikator transakcji zaszyty w pliku w sposób niewidoczny dla Klienta).
  6. Audiobooki, zgodnie z Regulaminem, wysyłane są na adres mailowy Klienta, stąd też koniecznym jest posiadanie przez Klienta skrzynki mailowej umożliwiającej odbieranie i pobieranie załączników w formacie w jakim dostępny jest dany Audiobook. 

XI. Prawo do korzystania z Produktów cyfrowych stanowiących utwór

 1. Niniejszy punkt ma zastosowanie do Produktów cyfrowych stanowiących utwór
  w rozumieniu Prawa autorskiego jeżeli podmioty trzecie, którym przysługują autorskie prawa majątkowe do utworu nie regulują ich w sposób odmienny.
 2. Korzystanie przez Klienta z zakupionego Produktu cyfrowego stanowiącego utwór
  w rozumieniu Prawa autorskiego i będącego tym samym przedmiotem ochrony Prawa autorskiego (np. E-booka, Audiobooka) możliwe jest dla własnego użytku Klienta, w zakresie określonym Regulaminem oraz przepisami Prawa autorskiego.
 3. W zakresie dopuszczalnym przez przepisy powszechnie obowiązujące, w tym
  w szczególności Prawa autorskiego i regulację dotyczącą dozwolonego użytku, Klient nie jest uprawniony do udostępniania zakupionego Produktu lub Produktu cyfrowego osobom trzecim.
 4.  Z chwilą zawarcia Umowy licencyjnej, jednak nie wcześniej niż przed dokonaniem przez Klienta płatności, Klientowi zostaje udzielona niewyłączna, niezbywalna, nieprzenoszalna i bez prawa sublicencjonowania (w tym bez prawa upoważniania innych osób do korzystania z treści w zakresie udzielonej licencji) licencja na korzystanie z Produktu cyfrowego, obejmująca prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń co do terytorium i czasu, na następujących polach eksploatacji: (1) pobrania Produktu cyfrowego i jego zapisu techniką cyfrową w pamięci komputera; (2) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Produktu cyfrowego w całości lub w części, techniką cyfrową,
  w zakresie, w którym dla wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Produktu cyfrowego niezbędne jest jego zwielokrotnienie; (3) trwałego lub czasowego wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Produktu cyfrowego techniką cyfrową. Wszelkie prawa poza powyższymi nie udzielone Klientowi w sposób wyraźny są zastrzeżone przez Sprzedawcę, w szczególności Klient nie jest uprawniony do (1) rozpowszechniania Produktu cyfrowego, w tym najmu Produktu cyfrowego lub jego kopii; (2) sublicencjonowania Produktu cyfrowego (w tym prawa upoważniania innych osób do korzystania z Produktu cyfrowego oraz (3) do wprowadzenia Produktu cyfrowego do obrotu, w tym użyczenia lub najmu.

XII. Przewidziana przez prawo odpowiedzialność przedsiębiorcy za zgodność świadczenia
z umową/Reklamacje

 1. Klientowi będącemu Przedsiębiorcą nie przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 2. Wobec Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej  z umową na podstawie rozdziału 5B Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku – o prawach konsumenta. Wyciąg z przepisów rozdziału 5B Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku – o prawach konsumenta stanowi załącznik numer 3 do Regulaminu.
 3. Reklamacja może zostać złożona pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie (adres e-mail: kontakt@jestemwformie.com). 
 4. Składając reklamację, Klient może skorzystać ze wzoru formularza zamieszczonego w niniejszym Regulaminie, jednak nie jest to obowiązkowe. 
 5. W przypadku składania reklamacji bez wykorzystania formularza reklamacji zaleca się podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym co najmniej: a) imienia i nazwiska, firmy (o ile posiada), numeru NIP (o ile posiada), adresu do korespondencji oraz danych kontaktowych; b) informacji dotyczących daty zawarcia umowy wraz
  z potwierdzeniem jej zawarcia; c) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; d) żądania dotyczącego sposobu rozpoznania reklamacji z tytułu rękojmi. 
 6. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią krótszego terminu Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. 
 7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta zostanie ponadto poinformowany, czy Sprzedawca wyraża, czy też nie zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu. W przypadku wyrażenia zgody Sprzedawca wskaże Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta podmiot właściwy do pozasądowego rozwiązania sporu. 

XIII. Ochrona Danych Osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów określone zostały w polityce prywatności stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu, dostępnej pod adresem https://www.jestemwformie.com/polityka-prywatnosci/. 

XIV. Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu następujące Usługi elektroniczne: 

a) umożliwienie złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy licencyjnej;

 b) udostępnianie danych i materiałów, znajdujących się w Sklepie, w tym przede wszystkim informacje o Produktach cyfrowych; 

c) umożliwienie korzystania z Koszyka;

d) umożliwienie złożenia odstąpienia od umowy za pośrednictwem dostępnego
w Sklepie formularza;

e) umożliwienie skontaktowania się ze Sprzedawcą za pośrednictwem dostępnego 

w Sklepie formularza;

f) możliwość zapisania się do newsletteru za pośrednictwem dostępnego w Sklepie formularza;

g) możliwości dodawania opinii o Produktach i Produktach cyfrowych dostępnych
w Sklepie za pośrednictwem dostępnego w Sklepie formularza;

h) czytanie artykułów, a także przeglądanie oferty usług oferowanych przez Sprzedawcę. 

2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Sklepu to: a) posiadanie urządzenia elektronicznego (np. komputer, telefon komórkowy, tablet, telewizor itp.) wyposażonego w przeglądarkę internetową; b) dostęp do Internetu; c) dostęp do poczty elektronicznej (e-mail); d) odpowiednie oprogramowanie w postaci przeglądarki internetowej. 

Możliwość korzystania z poszczególnych usług dostępnych w Sklepie lub jego podstron może być jednak uzależniona od dokonania określonych konfiguracji urządzenia elektronicznego, instalacji dodatkowych wtyczek zewnętrznych, posiadania konta
w Sklepie lub serwisach zewnętrznych oraz spełnienia innych wymagań technicznych. Sklep nie ponosi odpowiedzialności jeżeli urządzenie nie jest w stanie prawidłowo emitować treści. Sklep dokłada starań, aby korzystanie ze Sklepu było możliwe dla osób korzystających ze wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże Sklep nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystnie ze Sklepu lub jego poszczególnych elementów, w szczególności usług elektronicznych udostępnianych w Sklepie. 

3. Sklep może wyświetlać reklamy. 

4. Zakazuje się dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 

5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w momencie korzystania z danej funkcjonalności Sklepu umożliwiającej skorzystanie z określonej usługi. 

6. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej zostaje zawarta na czas nieoznaczony
i ulega rozwiązaniu z chwilą i poprzez zaprzestanie korzystania przez Klienta z danej usługi elektronicznej bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń. 

7. Klient może złożyć reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę pisemnie na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie lub drogą mailową na adres: kontakt@jestemwformie.com.

8. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią krótszego terminu Sprzedawca rozpatrzy reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej otrzymania, informując Kupującego niezwłocznie o jej wynikach. 

XV. Adres przedsiębiorstwa, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą

Klienci będący Konsumentami lub Przedsiębiorcami konsumentami mogą szybko
i efektywnie kontaktować się ze sprzedawcą pod adresem: Gęsia 35B/4, 20-719 Lublin oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc na adres kontakt@jestemwformie.com lub pod numerem telefonu 609 402 607.

XVI. Inny środek komunikacji online

Jak to zostało już wspomniane w Regulaminie wykonując prawo do odstąpienia
od umowy, Klient może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy zamieszczonego na stronie Sklepu pod adresem: https://www.jestemwformie.com/regulamin-sklepu/ Złożenie oświadczenia
o odstąpieniu gwarantuje zachowanie pisemnej korespondencji pomiędzy konsumentem
a przedsiębiorcą, w tym daty i godziny takiej korespondencji, spełnia wymogi trwałego nośnika oraz umożliwia szybkie i efektywne kontaktowanie się konsumenta
z przedsiębiorcą w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

Na stronie udostępniony został również formularz kontaktowy pod adresem: https://www.jestemwformie.com/kontakt/. Skorzystanie z formularza kontaktowego gwarantuje zachowanie pisemnej korespondencji pomiędzy konsumentem
a przedsiębiorcą, w tym daty i godziny takiej korespondencji, spełnia wymogi trwałego nośnika oraz umożliwia szybkie i efektywne kontaktowanie się konsumenta z przedsiębiorcą w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

XVI. Indywidualne dostosowywanie cen na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

 1. Sprzedawca informuje o indywidualnym dostosowaniu ceny na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, polegającym na możliwości wykorzystania przez Klienta podczas zakupu kuponu powodującego obniżenie ceny Produktu/ów cyfrowych dodanego/ych do Koszyka.
 2. Kupon może powodować obniżenie ceny jednego, kilku lub wszystkich Produktów cyfrowych. 
 3. Kupon może być wykorzystany przez Klienta tylko jeden raz. 
 4. W celu wykorzystania kuponu przechodząc do  Koszyka Klient powinien wprowadzić odpowiedni kod kuponu i zatwierdzić jego wykorzystanie poprzez kliknięcie w pole „WYKORZYSTAJ KUPON”. 
 5. Wykorzystanie kuponu, o którym mowa powyżej, nie powoduje jednak zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, ponieważ do obniżenia ceny wykorzystywany jest jedynie kod kuponu, a zatem nie są w związku z tym przetwarzane dane osobowe. 

XVII. Informacja o stosowanych przez przedsiębiorcę metodach, aby publikowane opinie pochodziły od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli

Sprzedawca podejmuje uzasadnione i proporcjonalne kroki, aby weryfikować, czy zamieszczane w Sklepie opinie pochodzą od osób, które zakupiły Produkt albo Produkt cyfrowy lub też skorzystały z oferowanych przez Sprzedawcę, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, usług. W tym celu Sprzedawca każdorazowo, przed opublikowaniem opinii w Sklepie, w tym również opinii dodawanych za pośrednictwem dostępnego w Sklepie formularza, weryfikuje, między innymi na podstawie posiadanych przez siebie dowodów zakupu i innych tego typu dokumentów lub informacji, czy opinia pochodzi od osoby, która zakupiła Produkt albo Produkt cyfrowy lub też skorzystała
z oferowanych przez Sprzedawcę, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, usług. Jeżeli Sprzedawca stwierdzi, że dana opinia nie pochodzi od takiej osoby lub też nie będzie mógł stwierdzić czy opinia pochodzi od takiej osoby to wówczas opinia nie zostanie dodana w Sklepie i tym samym nigdy nie będzie widoczna dla osób odwiedzających Sklep.  

XVIII. Postanowienia końcowe Regulaminu

 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika zamieszonego na stronie Sklepu lub pod adresem https://www.jestemwformie.com/regulamin-sklepu/. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych. 
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie maja celu wyłączenia lub ograniczenia jakichkolwiek praw Konsumentów, przyznanych im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku – o prawach konsumenta. W przypadku ewentualnej niezamierzonej niezgodności Regulaminu z powyższymi przepisami pierwszeństwo mają te przepisy i są one stosowane przez Sprzedawcę. 
 3. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone.
  W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy. 
 4. Sprzedawca może dokonać zmian postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Sklepu.
 5. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.
 6. Wszelkie prawa do Sklepu oraz jego wszystkich elementów, za wyjątkiem treści pochodzących od i rozpowszechnianych przez użytkowników Sklepu, podlegają ochronie prawnej i należą do Sprzedawcy i/lub podmiotów z nim współpracujących.
 7. Korzystanie ze Sklepu i jego podstron nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw
  do Sklepu ani jego poszczególnych elementów. 
 8. W celu korzystania ze Sklepu Sprzedawca udziela Klientom niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej, udzielonej na czas korzystania ze Sklepu licencji na korzystanie ze Sklepu. W ramach udzielonej licencji Klient uprawiony jest jedynie do tymczasowego zwielokrotniania Sklepu poprzez jego wyświetlanie
  w przeglądarce internetowej, a także zapisanie plików tymczasowych w cel
  u korzystania z dostępnych funkcjonalności w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem. 
 9. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który
  jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem, rozstrzygane będą przez
  sąd powszechny właściwości ogólnej. 
 10. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który
  nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy. 
 11. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.
 12. Datą ostatniej aktualizacji Regulaminu 6 stycznia 2023.

Załącznik nr 1 – formularz odstąpienia od umowy zawarty w Ustawie z dnia 30 maja 2014 roku – o prawach konsumenta

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Dagmara Muryjas prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą:
Dagmara Muryjas Jestem w Formie, adres do doręczeń: Gęsia 35B/4, 20-719 Lublin, NIP: 5632376185, REGON: 386455448,
e-mail: kontakt@jestemwformie.com.

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy
o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Poniższe informacje nie są częścią formularza odstąpienia od umowy i w związku z tym nie są konieczne do skutecznego złożenia odstąpienia od umowy. 

– Numer zamówienia:

Pola wyboru należy zaznaczyć znakiem „X”.

□ Wyrażam zgodę na przesłanie odpowiedzi na niniejsze odstąpienie, a także innych informacji z tym związanych, za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

– Adres poczty elektronicznej:   

□ Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką prywatności pod adresem: https://sklep.sensifi.pl/polityka-prywatnosci/.

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Załącznik nr 2 – formularz reklamacji 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci złożenia reklamacji) lub poprzez wypełnienie go na tej stronie.

 Adresat: Dagmara Muryjas prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą:
Dagmara Muryjas Jestem w Formie, adres do doręczeń: Gęsia 35B/4, 20-719 Lublin, NIP: 5632376185, REGON: 386455448,
e-mail: kontakt@jestemwformie.com.

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

– Imię i nazwisko:

– NIP (o ile posiada):

– Adres do korespondencyjny:

– E-mail: 

– Numer zamówienia: 

  Informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji: 

– Żądanie dotyczące sposobu rozpoznania reklamacji:

Pola wyboru należy zaznaczyć znakiem „X”.

□ Wyrażam zgodę na przesłanie odpowiedzi na niniejszą reklamację, a także innych informacji związanych z postępowaniem reklamacyjnym za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

□ Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką prywatności pod adresem: https://sklep.sensifi.pl/polityka-prywatnosci/.

– Podpis (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

– Data:

– Załączniki: 

(*) Niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr 3 

WYCIĄG Z PRZEPISÓW

ROZDZIAŁ 5B. UMOWY O DOSTARCZANIE TREŚCI CYFROWEJ LUB USŁUGI CYFROWEJ

Art. 43h 1. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o treści cyfrowej, należy przez to rozumieć również towar, który służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej, z uwzględnieniem art. 43j ust. 8.

2. Do umowy, na mocy której przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz innych świadczeń, przepisy niniejszego rozdziału stosuje się wyłącznie w zakresie postanowień umowy dotyczących treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.

Art. 43i Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do:

1) usług łączności elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej (Dz.Urz. UE L 321 z 17.12.2018, str. 36, Dz.Urz. UE L 334 z 27.12.2019, str. 164 oraz Dz.Urz. UE L 419 z 11.12.2020, str. 36) innych niż usługi łączności interpersonalnej niewykorzystujące numerów w rozumieniu art. 2 pkt 7 tej dyrektywy;

2) umów, na mocy których konsument nie jest zobowiązany do świadczeń innych niż dostarczanie danych osobowych, a dane te są przetwarzane przez przedsiębiorcę wyłącznie w celu poprawy bezpieczeństwa, kompatybilności lub interoperacyjności oprogramowania oferowanego na podstawie otwartej i wolnej licencji;

3) treści cyfrowych dostarczanych na podstawie ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych
i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. poz. 1641 oraz z 2022 r. poz. 1700).

Art. 43j 1. Przedsiębiorca dostarcza konsumentowi treść cyfrową lub usługę cyfrową niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba że strony postanowiły inaczej.

2. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej, zostały udostępnione konsumentowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które konsument wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy konsument lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.

3. Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy konsument lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które konsument wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp.

4. Jeżeli przedsiębiorca nie dostarczył treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, konsument wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli przedsiębiorca nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezwłocznie
lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, konsument może odstąpić od umowy.

5. Konsument może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli:

1) z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub

2) konsument i przedsiębiorca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla konsumenta, a przedsiębiorca nie dostarczył ich w tym terminie.

6. Ciężar dowodu dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej spoczywa na przedsiębiorcy.

7. W razie odstąpienia przez konsumenta od umowy przepis art. 43o stosuje się odpowiednio.

8. Przepisów ust. 1-7 nie stosuje się, jeżeli umowa przewiduje dostarczenie treści cyfrowej za pośrednictwem materialnego nośnika.

Art. 43k 1. Treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są zgodne z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają
w szczególności ich:

1) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji;

2) przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne konsumentowi, o którym konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował.

2. Ponadto treść cyfrowa lub usługa cyfrowa, aby mogły zostać uznane za zgodne z umową, muszą:

1) nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju,
z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

2) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość
i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności
w reklamie lub na etykiecie, chyba że przedsiębiorca wykaże, że:

a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy,
w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy;

3) być dostarczane z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać;

4) być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione konsumentowi przez przedsiębiorcę przed zawarciem umowy.

3. Przedsiębiorca informuje konsumenta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych
do zachowania zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz dostarcza je konsumentowi przez czas:

1) dostarczania treści cyfrowej lub usługi cyfrowej określony w umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub

2) zasadnie oczekiwany przez konsumenta, uwzględniając rodzaj treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter umowy, jeżeli umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej jednorazowo lub częściami.

4. Jeżeli konsument nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez przedsiębiorcę zgodnie
z ust. 3, przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej
z umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:

1) poinformował konsumenta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;

2) niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez przedsiębiorcę.

5. Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 2 lub 3, jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha treści cyfrowej lub usługi cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 2 lub 3, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.

6. W przypadku gdy umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej w sposób ciągły, treść cyfrowa lub usługa cyfrowa muszą pozostawać zgodne z umową przez oznaczony w umowie czas ich dostarczania.

7. Treść cyfrową lub usługę cyfrową dostarcza się w najnowszej wersji dostępnej w chwili zawarcia umowy, chyba że strony postanowiły inaczej.

8. Do integracji treści cyfrowej lub usługi cyfrowej przepis art. 43b ust. 5 stosuje się odpowiednio.

Art. 43l 1. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.

2. Przedsiębiorca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową określonego w ust. 1, jeżeli brak ten podstępnie zataił.

3. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

4. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej
w zakresie uregulowanym w art. 43k ust. 3, który wystąpił w czasie określonym w tym przepisie.

5. Domniemania określone w ust. 1 i 3 nie mają zastosowania, jeżeli:

1) środowisko cyfrowe konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których przedsiębiorca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy;

2) konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem umowy o obowiązku współpracy
z przedsiębiorcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w odpowiednim czasie wynika
z cech środowiska cyfrowego konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.

Art. 43m 1. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.

2. Przedsiębiorca może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy.

3. Przy ocenie nadmierności kosztów dla przedsiębiorcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy,
w szczególności znaczenie braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową.

4. Przedsiębiorca doprowadza treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie
od chwili, w której przedsiębiorca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi przedsiębiorca.

Art. 43n 1. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może złożyć oświadczenie
o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

1) doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do art. 43m ust. 2 i 3;

2) przedsiębiorca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową zgodnie z art. 43m ust. 4;

3) brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;

4) brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w art. 43m;

5) z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

2. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezgodnych z umową pozostaje do wartości treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową. Jeżeli umowa stanowi, że treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym treść cyfrowa lub usługa cyfrowa pozostawały niezgodne z umową.

3. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest istotny.

Art. 43o 1. Po odstąpieniu od umowy przedsiębiorca nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczonych przez przedsiębiorcę, z wyjątkiem treści, które:

1) są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy;

2) dotyczą wyłącznie aktywności konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, które stanowiły przedmiot umowy;

3) zostały połączone przez przedsiębiorcę z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności;

4) zostały wytworzone przez konsumenta wspólnie z innymi konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać.

2. Przedsiębiorca udostępnia konsumentowi na jego żądanie i na swój koszt, w rozsądnym czasie
oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego treści wytworzone lub dostarczone przez konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, inne niż dane osobowe, z wyjątkiem treści, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3.

3. Przedsiębiorca może żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczył treść cyfrową, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Konsument zwraca nośnik niezwłocznie
i na koszt przedsiębiorcy.

4. Przedsiębiorca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym treść cyfrowa lub usługa cyfrowa były niezgodne z umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od umowy konsument z nich faktycznie korzystał.

5. Przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej treści lub usłudze cyfrowej niezgodnej z umową oraz treści cyfrowej lub usłudze cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy.

6. Przedsiębiorca ma obowiązek dokonać zwrotu konsumentowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny.

7. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Art. 43p 1. Przedsiębiorca może dokonać zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z umową, tylko jeżeli umowa tak stanowi i jedynie z uzasadnionych przyczyn w tej umowie wskazanych. Przedsiębiorca nie może jednak dokonać zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób jednorazowy.

2. Wprowadzenie zmiany, o której mowa w ust. 1, nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie konsumenta.

3. Przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie,
o której mowa w ust. 1.

Art. 43q 1. Jeżeli zmiana, o której mowa w art. 43p ust. 1, istotnie i negatywnie wpływa na dostęp konsumenta do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub korzystanie z nich, przedsiębiorca jest zobowiązany poinformować konsumenta z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie, o którym mowa w ust. 2 lub 3.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, konsument może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany, o której mowa w art. 43p ust. 1, lub poinformowania
o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana. Przepis art. 43o stosuje się odpowiednio.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli przedsiębiorca zapewnił konsumentowi uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową, w stanie niezmienionym.