Regulamin Sklepu 

*dalej jako: Regulamin

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio: 

 1. Sklep/Sklep internetowy – sklep i portal internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem https://www.jestemwformie.com/ oraz www.dagmaramuryjas.pl;
 2. Sprzedawca – Dagmarę Muryjas prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą:
  Dagmara Muryjas Jestem w Formie, adres do doręczeń: Bystrzyca 8M, 20-258 Bystrzyca, NIP: 5632376185, REGON: 386455448;
 3. Klient osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu, w tym przede wszystkim nabywająca Produkty lub Produkty cyfrowe za pośrednictwem Sklepu;
 4. Konsument – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, nabywająca Produkty lub Produkty cyfrowe
  w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą
  lub zawodową;
 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, nabywająca Produkty lub Produkty cyfrowe
  w Sklepie w ramach wykonywanej działalności gospodarczej lub zawodowej
  za wyjątkiem Przedsiębiorcy-Konsumenta;
 6. Przedsiębiorca-Konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności
  z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 7. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku
  o dniach ustawowo wolnych od pracy;
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży złożoną Sprzedawcy przez Klienta, składane z wykorzystaniem funkcjonalności Sklepu, zawierające informacje niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży;
 9. Produkt cyfrowy – treść cyfrowa w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta tj. dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, dostępna w Sklepie, przeznaczona do sprzedaży z wykorzystaniem funkcjonalności Sklepu; 
 10. E-book – dostępny w Sklepie oraz przeznaczony do sprzedaży z wykorzystaniem funkcjonalności Sklepu Produkt cyfrowy stanowiący utwór w rozumieniu ustawy
  z dnia 4 lutego 1994 roku – o prawie autorskim i prawach pokrewnych w postaci publikacji elektronicznej zawierającej tekst lub obraz lub obraz i tekst
  oraz ewentualnie dodatkowo inne elementy wskazane w opisie tego Produktu cyfrowego. W razie wątpliwości E-bookiem jest każdy Produkt cyfrowy dostępny w Sklepie oznaczony jako E-book i/lub ebook i/lub książka elektroniczna
  i/lub publikacja elektroniczna i/lub e-książka. 

14(1). Audiobook – dostępny w Sklepie oraz przeznaczony do sprzedaży
z wykorzystaniem funkcjonalności Sklepu Produkt cyfrowy stanowiący utwór
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku – o prawie autorskim i prawach pokrewnych w postaci nagrania dźwiękowego zawierającego odczytany przez autora tekst publikacji książkowej lub E-booka. W razie wątpliwości Audiobookiem jest każdy Produkt cyfrowy dostępny w Sklepie oznaczony jako Audiobook i/lub audiobook i/lub książka mówiona i/lub audioksiążka i/lub książka do słuchania i/lub książka czytana.

 1. Koszyk – usługa udostępniana przez Sprzedawcę w Sklepie, w ramach
  której widoczne są Produkty i Produkty cyfrowe dodane przez Klienta do Zamówienia, umożliwiająca złożenie i zmianę Zamówienia, a także wyświetlanie aktualnej wartości Zamówienia,
 2. Prawo autorskie – ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku – o prawie autorskim
  i prawach pokrewnych.
 3. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktów cyfrowych objętych Zamówieniem, której warunki określa Regulamin; 
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);
 5. Operator płatności – rozumie się przez to podmiot świadczący usługi płatnicze
  w ramach Sklepu na rzecz jego Klientów. Operatorem płatności jest dostawca płatności Operatorem płatności jest dostawca płatności Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437. 

II. Postanowienia ogólne

 1. Sklep dostępny pod adresem https://www.jestemwformie.com/ oraz www.dagmaramuryjas.pl prowadzony jest przez Dagmarę Muryjas prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Dagmara Muryjas Jestem w Formie, adres do doręczeń: Bystrzyca 8M, 20-258 Bystrzyca, NIP: 5632376185, REGON: 386455448;
 2. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów oraz Sprzedawcy. 
 3. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny
  w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny. 
 4. W celu zawarcia umowy ze Sprzedawcą Klient może przed złożeniem zamówienia skorzystać z prawa do negocjacji warunków umowy. W przypadku rezygnacji przez Klienta z możliwości negocjacji niniejszy Regulamin stanowi treść zawartej pomiędzy stronami umowy. 
 5. Dostęp do Regulaminu Klient może uzyskać w każdym czasie pod adresem: https://jestemwformie.com/regulamin-sklepu/,
  a także poprzez zapisanie go w dowolnym formacie na wybranym przez siebie nośniku.
 6. Jeżeli nie zostało to wyraźnie wskazane w informacji handlowej,  Produkty cyfrowe oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych
  i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na polski rynek. Informacja ta jest równoznaczna z zobowiązaniem Sprzedawcy do dostarczenia Klientowi Produktów bez wad. 
 7. Regulamin stanowi integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedawcę, w tym również umów zawieranych w drodze Zamówienia złożonego drogą mailową lub telefoniczną. 
 8. Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Klienta powoduje ponoszenie przez Klienta kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Klienta
  z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość. Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim. 
 9. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy, między innymi, poprzez: a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, b) mediację, c) zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, d) zwrócenie się do Federacji Konsumentów, e) skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr (Platforma ODR), f) zwrócenie się do powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów. 
 10. W nawiązaniu do powyższego, działając na podstawie art. 14 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 roku
  – w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE informujemy, że pod wskazanym powyżej adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Komisja Europejska udostępniła platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami
  i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platformę ODR).

III. Zamówienia

 1. Informacje o Produktach cyfrowych prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku
  – kodeks cywilny. Powyższe informacje stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży. 
 2. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, złożoną Sprzedawcy przez Klienta. 
 3. Sposobem złożenia Zamówienia jest złożenie Zamówienia za pośrednictwem formularza Zamówienia. 
 4. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien dodać do Koszyka Produkt cyfrowy, który zamierza kupić. Dodanie Produktu cyfrowego do Koszyka nie jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia. Produkty cyfrowe mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z Koszyka.
 5. Klient po ostatecznym dodaniu Produktu/ów cyfrowego/ych do Koszyka zostaje przekierowany do formularza służącego do składania Zamówień celem podania adresu, danych płatnika (dane te uzupełnione zostaną automatycznie jeżeli Zarejestrowany Klient podał już te dane), sposobu dostawy oraz metody płatności. Następnie Klient zostaje przekierowany do podsumowania Zamówienia. Złożenie Zamówienia zostaje dokonane poprzez wybranie przycisku „Kupuję i płacę”.
 6. Warunkiem złożenia Zamówienia jest zapoznanie się z Regulaminem
  i zaakceptowanie go, co Klient potwierdza przed złożeniem Zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu Zamówienia. 
 7. Naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę” oznacza złożenie przez Klienta Zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 8. Informacja o całkowitej wartości Zamówienia, która obejmuje cenę Produktu
  lub Produktu cyfrowego oraz koszty jej dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym przed bezpośrednim zatwierdzeniem i złożeniem przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia Produktu cyfrowego. 
 9. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu Zamówienia wiadomość zatytułowaną „Potwierdzenie złożenia zamówienia”. Wiadomość ta będzie potwierdzała otrzymanie Zamówienia przez Sprzedawcę. E-mail ten nie stanowi jeszcze przyjęcia oferty Klienta, czyli zawarcia Umowy sprzedaży. 
 10. Następnie Sprzedawca prześle do Klienta wiadomość z informacją o przyjęciu Zamówienia do realizacji, terminie wysyłki i rozpoczęciu realizacji Zamówienia, zatytułowaną „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia”. E-mail ten stanowi przyjęcie oferty Klienta. Jeżeli Sprzedawca poinformuje Klienta o przyjęciu złożonej przez niego oferty następuje zawarcie Umowy sprzedaży między Sprzedawcą,
  a Klientem. Jeżeli Sprzedawca nie będzie miał możliwości przyjęcia oferty Klienta w całości lub w części wówczas prześle do niego wiadomość z informacją
  o odmowie przyjęcia oferty Klienta i anulowaniu Zamówienia w całości lub części. W zakresie, w którym Zamówienie zostało anulowane, Umowa sprzedaży nie zostaje zawarta. 
 11. W przypadku odmowy przyjęcia oferty i anulowania Zamówienia Sprzedawca dokona niezwłocznego zwrotu dokonanych przez Klienta płatności tytułem złożonego Zamówienia, w całości lub w części, w jakiej Sprzedawca odmówił przyjęcia oferty i anulował Zamówienie. W przypadku odmowy przyjęcia oferty
  i anulowania Zamówienia w części przez Sprzedawcę Klient uprawniony jest do anulowania Zamówienia w całości, co nie narusza jego prawa do odstąpienia do umowy, o ile takie prawo wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

IV. Płatność i cena

 1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za Produkt cyfrowy tytułem złożonego Zamówienia w następujący sposób:  a) płatność online lub BLIK za pośrednictwem wybranego Operatora płatności, b) wpłatą lub przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 2. Klient obowiązany jest do dokonania płatności za zakupiony Produkt cyfrowy
  w terminie maksymalnie 2 dni od momentu zawarcia Umowy sprzedaży. 
 3. Ceny podane na stronie Sklepu są cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich. Cena Produktu cyfrowego przed dodaniem do Koszyka nie zawiera koszów przesyłki. 

VI. Dostawa

 1. Dostawa, w przypadku Produktów cyfrowych, następuje na adres mailowy wskazany przez Klienta w Zamówieniu. Dostawy Produktów cyfrowych odbywają się we wszystkie dni. 
 2. Z chwilą wydania Produktu cyfrowego na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą lub treścią cyfrową oraz niebezpieczeństwo jej przypadkowej utraty, uszkodzenia lub usunięcia. W przypadku Produktów cyfrowych za wydanie, zarówno w odniesieniu do Konsumenta jak i Przedsiębiorcy-Konsumenta oraz Przedsiębiorcy, uważa się nadanie przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) Produktu cyfrowego na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przez Klienta w formularzu Zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie adresu lub adresu e-mail przez Klienta.
 3. W przypadku Zamówień złożonych przez osoby niebędące Konsumentami lub Przedsiębiorcami-Konsumentami, jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia
  z tego powodu, że zamówiony Produkt cyfrowy nie jest dostępny, w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy sprzedaży jest uprawniony do odstąpienia od niej. 

VII. Termin realizacji Zamówienia

Jeżeli w opisie Produktu cyfrowego nie zawarto innej informacji termin dostawy Produktu cyfrowego na wskazany przez Klienta adres wynosi maksymalnie 30 dni od daty złożenia Zamówienia, pod warunkiem, że między stronami zawarta została Umowa sprzedaży. 

VIII. Odstąpienie od umowy/Zwroty

 1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem,
  który za pośrednictwem Sklepu zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Sprzedawca informuje jednak, że zgodnie z art. 34 ust. 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku – o prawach konsumenta Klient będący Konsument lub Przedsiębiorcą-Konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że Sprzedawca nie poinformował go o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami z art. 12 ust. 1 pkt 9 wskazanej powyższej ustawy.
 2. Jednocześnie Sprzedawca informuje, w nawiązaniu do powyższego, że zgodnie z art. 27 ust. 2 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku – o prawach konsumenta jeżeli konsument zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki, termin do odstąpienia od umowy wynosi 30 dni.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi
  lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi w przypadkach, o których mowa w art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku – o prawach konsumenta.

W związku z powyższym pomocniczo Sprzedawca wskazuje treść art. 38 Ustawy
 z dnia 30 maja 2014 roku – o prawach konsumenta w brzmieniu z dnia ostatniej aktualizacji Regulaminu, jednakże zaznacza, że przepis ten może ulec zmianie
i wymaga każdorazowej weryfikacji przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta 

Art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku – o prawach konsumenta:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął
to do wiadomości; 

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu
lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; 

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy
o prenumeratę; 

11) zawartej w drodze aukcji publicznej; 

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 

13) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1; 

 1. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument lub Przedsiębiorcą-Konsumentem objął Produkt cyfrowy (o ile
  w przypadku takiego Produktu cyfrowego przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy) w posiadanie lub w którym wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Produktu cyfrowego (o ile w przypadku takiego Produktu cyfrowego przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy),
  a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów cyfrowych, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach termin ten biegnie od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu cyfrowego (o ile w przypadku takiego Produktu cyfrowego przysługuje prawo do odstąpienia od umowy), natomiast
  w przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów cyfrowych przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego Produktu cyfrowego (o ile w przypadku takiego Produktu cyfrowego przysługuje prawo do odstąpienia od umowy). W innych przypadkach niż wyżej omówione bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji
  o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia np. elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@jestemwformie.com
  lub pisemnie na adres Sprzedawcy tj. Dagmara Muryjas Jestem w formie Bystrzyca 8M, 20-258 Bystrzyca. 
 3. Wykonując prawo do odstąpienia od umowy, Klient może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy zamieszczonego na stronie Sklepu pod adresem: https://jestemwformie.com/regulamin-sklepu/ lub też formularza stanowiącego załącznik do Regulaminu, jednakże nie jest to obowiązkowe.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca złożył oświadczenie o odstąpieniu
  od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 5. Jeżeli w stosunku do Produktu cyfrowego Klientowi przysługuje prawo
  do odstąpienia od umowy ma on obowiązek we własnym zakresie i na własny koszt
  w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy usunąć ten Produkt ze wszelkich nośników, a także zniszczyć wszelkie jego druki i kopie tak by przywrócić stan sprzed zawarcia umowy. Dodatkowo w powyższym przypadku Klient jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tego Produktu cyfrowego i udostępniania ich osobom trzecim.
 6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania skutecznego oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. W celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że Sprzedawca nie jest jednak zobowiązany do zwrotu kosztów zwrotu (odesłania) Produktu cyfrowego do Sprzedawcy przez Klienta. 
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy wskazał inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
 8. W przypadku odstąpienia od umowy Klient ponosi odpowiedzialność
  za zmniejszenie wartości Produktu cyfrowego (o ile w przypadku takiego Produktu cyfrowego przysługuje prawo do odstąpienia od umowy) będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu cyfrowego.

IX. E-booki

 1. Niniejszy punkt dotyczy E-booków zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym punkcie mają zastosowanie pozostałe postanowienia Regulaminu.
 3. Szczegółowe informacje o E-bookach oraz niezbędne instrukcje ponad postanowienia niniejszego punktu Regulaminu znajdują się na stronie Sklepu
  w opisie konkretnego E-booka. 
 4. Zakupione e-booki zostają udostępnione Klientowi do pobrania za pośrednictwem poczty elektronicznej tj. w wiadomości mailowej skierowanej na adres wskazany przez Klienta w formularzu zakupu. Sprzedawca informuje jednocześnie, że do pobrania E-booka koniecznym jest posiadanie poczty elektronicznej (e-mail) umożliwiającej odbieranie wiadomości e-mail zawierających załącznik lub załączniki w postaci plików. 
 5. E-booki dostępne są w formacie Portable Document Format (PDF). W przypadku udostępnienia E-booka w innej formie Sprzedawca informuje o tym w opisie Produktu cyfrowego. Sprzedawca informuje jednocześnie, że do korzystania
  z E-booków koniecznym jest posiadanie oprogramowania umożlwiającego prawidłowe otwieranie plików w formacie PDF. 
 6. E-booki, zgodnie z Regulaminem, wysyłane są na adres mailowy Klienta, stąd też koniecznym jest posiadanie przez Klienta skrzynki mailowej umożliwiającej odbieranie i pobieranie załączników w formacie w jakim dostępny jest dany E-book. 
 7. E-booki mogą być zabezpieczone w sposób trwały znakiem wodnym (Watermark). Zabezpieczenie znakiem wodnym dotyczy zarówno warstwy wizualnej (widoczna informacja o właścicielu pliku), jak i warstwy technicznej (unikalny identyfikator transakcji zaszyty w pliku w sposób niewidoczny dla Klienta). 

X. Audiobooki

  1. Niniejszy punkt dotyczy Audiobooków zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie. 
  2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym punkcie mają zastosowanie pozostałe postanowienia Regulaminu.
  3. Szczegółowe informacje o Audiobookach oraz niezbędne instrukcje ponad postanowienia niniejszego punktu Regulaminu znajdują się na stronie Sklepu
   w opisie konkretnego Audiobooka. 
  4. Zakupione audiobooki zostają udostępnione Klientowi do pobrania za pośrednictwem poczty elektronicznej tj. w wiadomości mailowej skierowanej na adres wskazany przez Klienta w formularzu zakupu. Sprzedawca informuje jednocześnie, że do pobrania Audiobooka koniecznym jest posiadanie poczty elektronicznej (e-mail) umożliwiającej odbieranie wiadomości e-mail zawierających załącznik lub załączniki w postaci plików. 
  5. Audiobooki dostępne są w formacie MP3. W przypadku udostępnienia Audiobooka w innej formie Sprzedawca informuje o tym w opisie Produktu cyfrowego. Sprzedawca informuje jednocześnie, że do korzystania
   z Audiobooków koniecznym jest posiadanie oprogramowania umożlwiającego prawidłowe otwieranie plików w formacie MP3 lub innym formacie wskazanym
   w opisie Produktu cyfrowego. Audiobooki mogą być zabezpieczone w sposób trwały znakiem wodnym (Watermark). Zabezpieczenie znakiem wodnym dotyczy zarówno warstwy audiowizualnej (widoczna lub słyszalna informacja o właścicielu pliku), jak i warstwy technicznej (unikalny identyfikator transakcji zaszyty w pliku w sposób niewidoczny dla Klienta).
  6. Audiobooki, zgodnie z Regulaminem, wysyłane są na adres mailowy Klienta, stąd też koniecznym jest posiadanie przez Klienta skrzynki mailowej umożliwiającej odbieranie i pobieranie załączników w formacie w jakim dostępny jest dany Audiobook. 

XI. Prawo do korzystania z Produktów cyfrowych stanowiących utwór

 1. Niniejszy punkt ma zastosowanie do Produktów cyfrowych stanowiących utwór
  w rozumieniu Prawa autorskiego jeżeli podmioty trzecie, którym przysługują autorskie prawa majątkowe do utworu nie regulują ich w sposób odmienny.
 2. Korzystanie przez Klienta z zakupionego Produktu cyfrowego stanowiącego utwór
  w rozumieniu Prawa autorskiego i będącego tym samym przedmiotem ochrony Prawa autorskiego (np. E-booka, Audiobooka) możliwe jest dla własnego użytku Klienta, w zakresie określonym Regulaminem oraz przepisami Prawa autorskiego.
 3. W zakresie dopuszczalnym przez przepisy powszechnie obowiązujące, w tym
  w szczególności Prawa autorskiego i regulację dotyczącą dozwolonego użytku, Klient nie jest uprawniony do udostępniania zakupionego Produktu lub Produktu cyfrowego osobom trzecim.
 4.  Z chwilą zawarcia Umowy sprzedaży, jednak nie wcześniej niż przed dokonaniem przez Klienta płatności, Klientowi zostaje udzielona niewyłączna, niezbywalna, nieprzenoszalna i bez prawa sublicencjonowania (w tym bez prawa upoważniania innych osób do korzystania z treści w zakresie udzielonej licencji) licencja na korzystanie z Produktu cyfrowego, obejmująca prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń co do terytorium i czasu, na następujących polach eksploatacji: (1) pobrania Produktu cyfrowego i jego zapisu techniką cyfrową w pamięci komputera; (2) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Produktu cyfrowego w całości lub w części, techniką cyfrową,
  w zakresie, w którym dla wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Produktu cyfrowego niezbędne jest jego zwielokrotnienie; (3) trwałego lub czasowego wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Produktu cyfrowego techniką cyfrową. Wszelkie prawa poza powyższymi nie udzielone Klientowi w sposób wyraźny są zastrzeżone przez Sprzedawcę, w szczególności Klient nie jest uprawniony do (1) rozpowszechniania Produktu cyfrowego, w tym najmu Produktu cyfrowego lub jego kopii; (2) sublicencjonowania Produktu cyfrowego (w tym prawa upoważniania innych osób do korzystania z Produktu cyfrowego oraz (3) do wprowadzenia Produktu cyfrowego do obrotu, w tym użyczenia lub najmu.

XII. Przewidziana przez prawo odpowiedzialność przedsiębiorcy za zgodność świadczenia
z umową/Reklamacje

 1. Klientowi będącemu Przedsiębiorcą nie przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 2. Wobec Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej  z umową na podstawie rozdziału 5B Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku – o prawach konsumenta. Wyciąg z przepisów rozdziału 5B Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku – o prawach konsumenta stanowi załącznik numer 3 do Regulaminu.
 3. Reklamacja może zostać złożona pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie (adres e-mail: kontakt@jestemwformie.com). 
 4. Składając reklamację, Klient może skorzystać ze wzoru formularza zamieszczonego w niniejszym Regulaminie, jednak nie jest to obowiązkowe. 
 5. W przypadku składania reklamacji bez wykorzystania formularza reklamacji zaleca się podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym co najmniej: a) imienia i nazwiska, firmy (o ile posiada), numeru NIP (o ile posiada), adresu do korespondencji oraz danych kontaktowych; b) informacji dotyczących daty zawarcia umowy wraz
  z potwierdzeniem jej zawarcia; c) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; d) żądania dotyczącego sposobu rozpoznania reklamacji z tytułu rękojmi. 
 6. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią krótszego terminu Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. 
 7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta zostanie ponadto poinformowany, czy Sprzedawca wyraża, czy też nie zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu. W przypadku wyrażenia zgody Sprzedawca wskaże Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta podmiot właściwy do pozasądowego rozwiązania sporu. 

XIII. Ochrona Danych Osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów określone zostały w polityce prywatności stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu, dostępnej pod adresem https://jestemwformie.com/polityka-prywatnosci/.

XIV. Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu następujące Usługi elektroniczne: 

a) umożliwienie złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy sprzedaży;

 b) udostępnianie danych i materiałów, znajdujących się w Sklepie, w tym przede wszystkim informacje o Produktach cyfrowych; 

c) umożliwienie korzystania z Koszyka;

d) umożliwienie złożenia odstąpienia od umowy za pośrednictwem dostępnego
w Sklepie formularza;

e) możliwość zapisania się do newsletteru za pośrednictwem dostępnego w Sklepie formularza;

f) czytanie artykułów, a także przeglądanie oferty usług oferowanych przez Sprzedawcę. 

2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Sklepu to: a) posiadanie urządzenia elektronicznego (np. komputer, telefon komórkowy, tablet, telewizor itp.) wyposażonego w przeglądarkę internetową; b) dostęp do Internetu; c) dostęp do poczty elektronicznej (e-mail); d) odpowiednie oprogramowanie w postaci przeglądarki internetowej. 

Możliwość korzystania z poszczególnych usług dostępnych w Sklepie lub jego podstron może być jednak uzależniona od dokonania określonych konfiguracji urządzenia elektronicznego, instalacji dodatkowych wtyczek zewnętrznych, posiadania konta
w Sklepie lub serwisach zewnętrznych oraz spełnienia innych wymagań technicznych. Sklep nie ponosi odpowiedzialności jeżeli urządzenie nie jest w stanie prawidłowo emitować treści. Sklep dokłada starań, aby korzystanie ze Sklepu było możliwe dla osób korzystających ze wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże Sklep nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystnie ze Sklepu lub jego poszczególnych elementów, w szczególności usług elektronicznych udostępnianych w Sklepie. 

3. Sklep może wyświetlać reklamy. 

4. Zakazuje się dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 

5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w momencie korzystania z danej funkcjonalności Sklepu umożliwiającej skorzystanie z określonej usługi. 

6. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej zostaje zawarta na czas nieoznaczony
i ulega rozwiązaniu z chwilą i poprzez zaprzestanie korzystania przez Klienta z danej usługi elektronicznej bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń. 

7. Klient może złożyć reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę pisemnie na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie lub drogą mailową na adres: kontakt@jestemwformie.com.

8. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią krótszego terminu Sprzedawca rozpatrzy reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej otrzymania, informując Kupującego niezwłocznie o jej wynikach. 

XV. Adres przedsiębiorstwa, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą

Klienci będący Konsumentami lub Przedsiębiorcami konsumentami mogą szybko
i efektywnie kontaktować się ze sprzedawcą pod adresem: Bystrzyca 8M, 20-258 Bystrzyca oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc na adres kontakt@jestemwformie.com lub pod numerem telefonu 609 402 607.

XVI. Inny środek komunikacji online

Jak to zostało już wspomniane w Regulaminie wykonując prawo do odstąpienia
od umowy, Klient może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy zamieszczonego na stronie Sklepu pod adresem: https://jestemwformie.com/regulamin-sklepu/. Złożenie oświadczenia
o odstąpieniu gwarantuje zachowanie pisemnej korespondencji pomiędzy konsumentem
a przedsiębiorcą, w tym daty i godziny takiej korespondencji, spełnia wymogi trwałego nośnika oraz umożliwia szybkie i efektywne kontaktowanie się konsumenta
z przedsiębiorcą w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

XVI. Indywidualne dostosowywanie cen na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

 1. Sprzedawca informuje o indywidualnym dostosowaniu ceny na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, polegającym na możliwości wykorzystania przez Klienta podczas zakupu kuponu powodującego obniżenie ceny Produktu/ów cyfrowych dodanego/ych do Koszyka.
 2. Kupon może powodować obniżenie ceny jednego, kilku lub wszystkich Produktów cyfrowych. 
 3. Kupon może być wykorzystany przez Klienta tylko jeden raz. 
 4. W celu wykorzystania kuponu przechodząc do  Koszyka Klient powinien wprowadzić odpowiedni kod kuponu i zatwierdzić jego wykorzystanie poprzez kliknięcie w pole „WYKORZYSTAJ KUPON”. 
 5. Wykorzystanie kuponu, o którym mowa powyżej, nie powoduje jednak zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, ponieważ do obniżenia ceny wykorzystywany jest jedynie kod kuponu, a zatem nie są w związku z tym przetwarzane dane osobowe. 

XVII. Postanowienia końcowe Regulaminu

 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika zamieszonego na stronie Sklepu lub pod adresem . Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych. 
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie maja celu wyłączenia lub ograniczenia jakichkolwiek praw Konsumentów, przyznanych im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku – o prawach konsumenta. W przypadku ewentualnej niezamierzonej niezgodności Regulaminu z powyższymi przepisami pierwszeństwo mają te przepisy i są one stosowane przez Sprzedawcę. 
 3. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone.
  W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy. 
 4. Sprzedawca może dokonać zmian postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Sklepu.
 5. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.
 6. Wszelkie prawa do Sklepu oraz jego wszystkich elementów, za wyjątkiem treści pochodzących od i rozpowszechnianych przez użytkowników Sklepu, podlegają ochronie prawnej i należą do Sprzedawcy i/lub podmiotów z nim współpracujących.
 7. Korzystanie ze Sklepu i jego podstron nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw
  do Sklepu ani jego poszczególnych elementów. 
 8. W celu korzystania ze Sklepu Sprzedawca udziela Klientom niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej, udzielonej na czas korzystania ze Sklepu licencji na korzystanie ze Sklepu. W ramach udzielonej licencji Klient uprawiony jest jedynie do tymczasowego zwielokrotniania Sklepu poprzez jego wyświetlanie
  w przeglądarce internetowej, a także zapisanie plików tymczasowych w cel
  u korzystania z dostępnych funkcjonalności w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem. 
 9. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który
  jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem, rozstrzygane będą przez
  sąd powszechny właściwości ogólnej. 
 10. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który
  nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy. 
 11. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.
 12. Datą ostatniej aktualizacji Regulaminu 6 stycznia 2023.